Przejdź do treści

Regulamin sklepu

1. Operator sklepu

Sklep internetowy LUUA prowadzący działalność pod adresem internetowym www.luua.pl/sklep jest prowadzony przez LUUA. EWELINA KANIA z siedzibą w Dobieszowicach przy Mickiewicza 17B, NIP 498-024-17-88, Regon 365574646.

2. Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zmianami).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.luua.pl.
 4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.luua.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 5. Towar – produkty prezentowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zwierana pomiędzy LUUA. EWELINA KANIA a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, pozycja 827 ze zmianami)
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzai i ilość Towaru.

3. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.luua.pl.
 2. Sklep internetowy LUUA prowadzący działalność pod adresem internetowym www.luua.pl/sklep jest prowadzony przez LUUA. EWELINA KANIA z siedzibą w Dobieszowicach przy Mickiewicza 17B, NIP 498-024-17-88, Regon 365574646.
 3. Niniejszy Regulamin określa:
  1. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu.
  2. Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów w ramach Sklepu.
  3. Warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu.
  4. Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

4. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Dokonanie zakupu Towaru nie wymaga rejestracji w bazie danych klientów sklepu.
 2. Informacje przedstawione na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Złożenie Zamówienia odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu.
 4. Klient rejestrujący się w bazie danych klientów Sklepu lub składający Zamówienie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail związanych z realizacją Zamówienia oraz powiadomień o zmianach niniejszego Regulaminu.
 5. W celu zapewnienie bezpieczeństwa danych w związku z usługami świadczonymi w ramach działalności Sklepu, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa w szczególności służące do zapobieganiu pozyskiwania oraz modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w ramach obsługi Zamówień.

5. Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży klient powinien dokonać wyboru Towaru lub Towarów a następnie postępować zgodnie z komunikatami prezentowanych na stronie Sklepu.
 2. Wybór Towarów następuje poprzez dodanie ich odpowiedniej ilości do koszyka za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Towaru.
 3. W trakcie składania Zamówienia – aż do momentu kliknięcia przycisku o treści Złóż zamówienieKlient ma możliwość zmiany dowolnego elementu Zamówienia w tym rodzaju Towaru oraz jego ilości.
 4. W celu finalizacji Zamówienia Klient powinien podać dane niezbędne do jego realizacji:
  1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  2. Adres i forma dostawy
  3. Adres e-mail
  4. Telefon kontaktowy
 5. Przed potwierdzeniem Zamówienia Klientowi zostanie zaprezentowane jego podsumowanie zawierające informacje nt. przedmiotu Zamówienia oraz ilości, jednostkowej oraz łącznej ceny w tym kosztów dostawy, wybranej formy płatności oraz sposobu dostawy.
 6. Aby potwierdzić Zamówienie Klient zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin oraz nacisnąć przycisk Złóż zamówienie.
 7. Naciśnięcie przez Klienta przycisku Złóż zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z LUUA. EWELINA KANIA zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości o której mowa w punkcie 5.8.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

6. Dostawa i płatność

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto w polskich złotych, zawierają wymagany podatek ale nie zawierają kosztów przesyłki o ile nie oznaczono inaczej w opisie Towaru.
 2. Koszty przesyłki doliczane są do wartości łącznej zamawianych Towarów i ponosi je Klient za wyjątkiem ofert z darmową dostawą oraz ofert promocyjnych opisanych w osobnych regulaminach promocji.
 3. Dostępne formy dostawy:
  1. InPost Kurier (czas dostawy ok. 2-3 dni robocze)
  2. InPost Paczkomat (czas dostawy ok. 2-3 dni robocze) – dostępna dla wybranych Towarów
 4. Ze względu na specyfikę Towarów oferowanych w Sklepie koszty dostawy mogą być różne w zależności od wymiarów Towaru. Koszty dostawy każdorazowo podane są na stronie oferty Towaru.
 5. Dostawa Towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. Dla Zamówień realizowanych w granicach Rzeczypospolitej Polskiej czas realizacji jest zgodny z treścią punktu 6.3. Dla Zamówień realizowanych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej czas dostawy obliczany jest indywidualnie po wybraniu formy dostawy oraz kraju dostawy.
 7. Klientowi wraz z wysyłką Towaru zostanie przekazana za pośrednictwem podanego przy składniu Zamówienia adresu e-mail Faktura / Rachunek
 8. Opłacenie Zamówienia jest możliwe za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy 60 1050 1621 1000 0092 3193 4341 ING Bank Śląski, LUUA. EWELINA KANIA, ul. Szmaragdowa 5/1/10, 41-943 Piekary Śląskie
 9. Klient powinien umieścić numer zamówienia w tytule przelewu bankowego.

7. Odstąpienie od Umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu artykułu 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub drogą mailową na adres studio@luua.pl, w terminie 14 dni oraz wysyłając je na adres podany w punkcie 7.2 niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, umowę uznaje się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: LUUA. EWELINA KANIA, ul. 3 Maja 23A/13, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
 3. Zwracany Towar powinien zostać zabezpieczony przed wysyłką w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia zwrócenia Towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany za pośrednictwem tego samego sposobu płatności, który został użyty przy pierwotnej transakcji, chyba, że strony pisemnie uzgodnią inaczej.

8. Zwroty i reklamacje

 1. Jeżeli zakupiony Towar jest niezgodny z Umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamację w oparciu o regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 pozycja 1176 z późniejszymi zmianami), w przypadku gdy Towar jest niezgodny z Umową, oraz o regulacje przewidziane przepisami Kodeksu Cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 2. W celu złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest powiadomić o tym Sklep za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres studio@luua.pl.
 3. Określając żądania w oparciu o tryb przewidziany w punkcie 8.1 Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie Towaru do stanu zgodnego z Umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę, chyba że wymiana lub naprawa nie są możliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub może odstąpić od Umowy.
 4. Określając żądania w oparciu o regulacje dotyczące rękojmi za wady klient ma prawo odstąpić od Umowy lub żądać obniżenia ceny. Klient nie może od Umowy odstąpić jeśli Sklep w terminie najpóźniej 14 dni wymieni Towar wadliwy na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeśli Towar był już wymieniany lub naprawiany, chyba że wady są nieistotne.
 5. Sklep odpowiada za niezgodność produktu konsumpcyjnego z Umową jedynie w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 6. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie rękojmi w przypadkach i na warunkach określonych prawem.
 7. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji Towaru przez Klienta, wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania Towaru niezgodnie z instrukcją.
 9. Koszty przesyłki reklamowanego Towaru zostaną zwrócone Klientowi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.

9. Polityka prywatności, ochrona danych osobowych

 1. Warunkiem koniecznym do finalizacji zamówienia w Sklepie jest:
  1. podanie niezbędnych danych osobowych Klienta wskazanych w formularzu.
  2. potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz polityką prywatności poprzez zaznaczenia pola wyboru
 2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie lub podczas składania Zamówienia będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy. Jeśli Klient wyrazi zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru jego dane mogą być także wykorzystywane informowania o nowych produktach i usługach Sklepu.
 3. Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane przez właściciela Sklepu zgodnie z treścią ustawy, o której mowa w punkcie 9.2.
 4. Administratorem danych osobowych jest LUUA. EWELINA KANIA z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ulicy Szmaragdowej 5/1/10, NIP 498-024-17-88, Regon 365574646.
 5. W ramach działalności Sklepu gromadzone są jedynie dane podane przez Klienta dobrowolnie. Dane są przetwarzane w celach niezbędnych do realizacji postanowień niniejszego Regulaminu a w szczególności do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionego Towaru, doręczenia Klientowi Towaru, na który Klient złożył Zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży Towaru, przechowywania danych osobowych w systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep.
 6. Dane podane w czasie składania Zamówienia (imię i nazwisko zamawiającego, adres oraz numer telefonu) wskazane jako adres dostawy są także przetwarzane przez następujące podmioty (w zależności od wybranego rodzaju transportu oraz rodzaju Towaru):
  1. W przypadku wybrania opcji “InPost Kurier” jako formy dostawy dane są przetwarzane przez InPost sp. z o.o., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793108059 a wymienione w punkcie 9.6 dane są przekazywane w formie etykiety / listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.
  2. W przypadku wybrania opcji “InPost Paczkomat” jako formy dostawy dane są przetwarzane przez InPost sp. z o.o., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793108059 a wymienione w punkcie 9.6 dane są przekazywane w formie etykiety / listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.
  3. W przypadku zamówienia Towaru oznaczonego jako wydruk dane są przetwarzane przez Fotosilesia Katarzyna Koźlicka, ul. Korfantego 44a, 40-161 Katowice, NIP 6311910233, REGON 242796543 a wymienione w punkcie 9.6 dane są przekazywane w formie elektronicznej w celu zlecenia doręczenia przesyłki.
 7. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych przez Klienta.
 8. Klient ma prawo w dowolnym momencie zażądania zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości email na adres studio@luua.pl.
 9. Za zgodą Klienta potwierdzoną zaznaczeniem odpowiedniego pola wyboru zgromadzone dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Sklep w celu przedstawienia oferty handlowej oraz informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 10. Każdy użytkownik Sklepu może zapisać się do subskrypcji tzw. “newslettera” przez wypełnienie odpowiedniego formularza oraz po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci adresu e-mail. Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie klikając odpowiedni link w wiadomości otrzymanej od Sklepu lub poprzez kontakt mailowy z obsługą sklepu pod adresem studio@luua.pl.

10. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści prezentowane w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystanie bez zgody operatora Sklepu będzie stanowiło naruszenie prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 18 lipca 2002 r. (sz. U. 2001 Nr 144 pozycja 144) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 pozycja 827 ze zmianami) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem www.luua.pl/regulamin-sklepu