Procedura reklamacyjna

I. Podstawa reklamacji

 1. Nabywca ma prawo zgłosić roszczenie reklamacyjne a Sprzedawca ma obowiązek je rozpatrzyć w przypadku gdy otrzymany przez Nabywcę produkt jest niezgodny z umową tj. niepełnowartościowy, wadliwy lub uszkodzony.
 2. Nie podlega reklamacji produkt wadliwy lub niepełnowartościowy, który jako taki został oznaczony w opisie oferty sprzedaży jeżeli reklamacja dotyczy wady opisanej w ofercie sprzedaży.
 3. Produkt nie podlega reklamacji ze względu na nieznaczne różnice kolorystyki towaru dostarczonego od zaoferowanego. Różnice w kolorach w porównaniu z drukami plakatów, fototapet i innych wydruków wzorcowych nie można zupełnie wykluczyć i mogą one wynikać z różnej specyfiki materiałów na których naniesiono wydruk. Podobnie obraz oglądany na ekranie monitora może nieznacznie odbiegać kolorystycznie od obrazu wydrukowanego lub namalowanego/narysowanego i wynika to z różnicy w sposobie prezentowania obrazu. Tego typu różnice nie upoważniają do składania reklamacji.
 4. Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu paczki odebranej od kuriera pod kątem widocznych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń paczki należy ten fakt zgłosić kurierowi oraz spisać protokół szkody. Brak sporządzonego protokołu szkody może spowodować uniemożliwienie LUUA dochodzenie roszczeń od firmy przewozowej, a co za tym idzie może skutkować negatywnym rozpatrzeniem reklamacji. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia paczki oraz niezwłocznie skontaktować się z LUUA za pośrednictwem poczty elektronicznej: studio@luua.pl.

II. Zgłaszanie reklamacji

 1. Nabywca powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po zaobserwowaniu wady poprzez wysłanie zgłoszenia na adres poczty elektronicznej studio@luua.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. Data zgłoszenia reklamacji
  2. Dane Nabywcy (imię i nazwisko)
  3. Adres korespondencyjny
  4. Adres email
  5. Numer telefonu (opcjonalnie)
  6. Przedmiot reklamacji
  7. Data nabycia towaru
  8. Nazwa towaru
  9. Numer paragonu/faktury
  10. Opis wad i okoliczności ich powstania
  11. Kiedy wady zostały stwierdzone
  12. Kopia protokołu szkody spisanego w obecności kuriera (w przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki)
 2. Zgłoszenie reklamacyjne przesłane na adres poczty elektronicznej zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni a Nabywca zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W przypadku braku możliwości oceny wady na podstawie zgłoszenia email Nabywca może zostać poproszony o wysłanie produktu na adres:
  LUUA. Ewelina Strzałkowska, ul. 3 Maja 23A/13, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Sign up to receive awesome updates about new art work.

If you will sign up we will send you an email every Saturday morning with an invite to take a coffee and check most recent art works on luua.pl.

We may also send you other updates occasionally, max. once per week.

Select language:

We don’t spam!
By subscribing our newsletter you confirm you agree with our privacy policy and you agree to receive our promotional materials. You may unsubscribe at any time.