Przejdź do treści

Regulamin promocji “Bony Podarunkowe”

I. Warunki ogólne

 1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma LUUA. Ewelina Kania z siedzibą w Dobieszowicach, ul. Mickiewicza 17B, NIP: 4980241788, prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.luua.pl.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Użytkownika za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.luua.pl.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu, w zależności od wybranego wariantu:
  1. 300 zł (trzysta złotych)
  2. 500 zł (pięćset złotych)
  3. 1000 zł (tysiąc złotych)
 4. Wartość Bonów oraz wzory opublikowane są na stronie internetowej www.luua.pl
 5. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym Wydawcy sklep.luua.pl.
 6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części.
 7. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego.
 8. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 24 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego.
 9. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 10. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do bonu towarowego wydawana jest faktura uzupełniona o dane nabywcy. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów po zrealizowaniu przelewu na wybraną w punkcie I.3 kwotę na konto bankowe:
  LUUA. Ewelina Kania
  ING: 60 1050 1621 1000 0092 3193 4341

II. Realizacja Bonu Podarunkowego

 1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy oznaczone w momencie złożenia zamówienia jako dostępne lub na produkty na zamówienie po uprzedniej wycenie.
 2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
 3. Bony Podarunkowe nie muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości. W przypadku niewykorzystania całości kwoty pozostałość będzie dostępna do wyznaczonego na bonie terminu z możliwością zapłaty części kwoty za inny produkt. W przypadku chęci wykorzystania bonu na produkt o wartości wyższej niż wartość bonu, nadwyżkę można opłacić poprzez dopłatę różnicy kwoty przelewem na w/w rachunek bankowy. Chęć częściowego wykorzystania Bonu Podarunkowego Nabywca powinien zgłosić na adres mailowy: studio@luua.pl
 4. W przypadku zgubienia bądź uszkodzenia Bonów Podarunkowych przez Nabywcę prosimy o kontakt mailowy na adres: studio@luua.pl.
 5. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów podarunkowych, które nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa nabywcy do otrzymania bonu zastępczego.
 6. Zabrania się odsprzedawania bonów podarunkowych osobom trzecim.
 7. Produkty realizowane na zamówienie (personalizowane) nie podlegają zwrotom.
 8. Bony będą przesyłane na adres poczty elektronicznej w formie pliku w formacie PDF z załączonym unikalnym kodem.

III. Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną na stronie luua.pl
 2. Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Bonów zgodnie z procedurą opisaną w “Rezygnacja i zwroty” na stronie https://luua.pl/rezygnacja-i-zwroty/.
 3. Kwota należna Nabywcy z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Bonem zostanie zwrócona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty, w której Nabywca skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.